flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Lương công chức sau cải cách có thể nhận số tiền lên tới 33 triệu đồng/tháng
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Lương công chức sau cải cách có thể nhận số tiền lên tới 33 triệu đồng/tháng

Lương công chức sau cải cách có thể nhận số tiền lên tới 33 triệu đồng/tháng

Theo như các phương án đang được trình Trung ương về mức lương công chức thì một phương án cải cách cho thấy mức lương công chức có thể đạt lên tới mức 33,4 triệu đồng/tháng đối với mức chuyên gia cao cấp bậc 3.

Ban cán sự Đảng Chính phủ cũng đã vừa trình đề án trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với các  cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cả những người lao động ở trong doanh nghiệp. Được biết chính các phương án tăng lương cụ thể cho khối cán bộ, công chức cũng đã được nêu rõ để xin ý kiến Trung ương quyết định.

2 phương án tiền lương

Theo như tờ trình đã nói rõ về mức tiền lương thấp nhất của khu vực công là mức tiền lương của những người làm công việc yêu cầu theo như trình độ đào tạo trung cấp, được xác định bằng những mức lương thấp nhất và đó cũng là sự bình quân của lao động qua đào tạo diễn ra ở trong khu vực doanh nghiệp.

Dự kiến cho thấy ở trong năm 2021 mức tiền lương thấp nhất của một công chức, viên chức đó là khoảng 4,14 triệu đồng/tháng. Hơn nữa đề án cũng sẽ cải cách mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức lương. Nên ban cán sự bởi thế đá trìnhra 2 phương án cải cách.

Cải cách tăng lương cho các cán bộ công chức, viên chức

Phương án 1:  Mở rộng quan hệ lương 1 – 2,34 – 10 như hiện nay lên 1 – 2,68 – 12 (lương 12 bậc, bậc cơ bản là 2,68) từ năm 2021. Theo cách tính này thì cán bộ nhận mức lương thấp nhất trong bảng lương mới sẽ tương ứng 1,86 và rơi vào khoảng 4,14 triệu đồng.

Theo đó mức lương của chuyên viên bậc 1 sẽ được tương ứng với hệ số 2,34 cho trình độ đại học sẽ được tăng lên tới mức 5,96 triệu đồng. Số này cho thấy được sự tương ứng với chính những mức tăng 27,4% so với với năm 2020 vì mỗi năm lương cơ bản tăng 5%. Nên có thể thấy con số này đã tăng gần gấp đôi mức lương 3,25 triệu đồng hiện tại.

Mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ được tính tương ứng với hệ số 10 ở trong bảng lương vào lúc hiện hành là 26,7 triệu đồng nhưng hiện nay chỉ đang có được 13,9 triệu đồng.

Phương án 2: Nhằm mở rộng quan hệ tiền lương 1 – 2,34 – 10 hiện hành được ngày thêm mở rộng từ 1 – 3 – 15 ở trong năm 2021, mức lương thấp nhất vẫn là số tiền 4,14 triệu đồng.

Nhưng với các chuyên viên bậc 1 sẽ có một mức lương 6,68 triệu đồng, tăng 42,7% so với những năm 2020 và sẽ gấp đôi hiện nay. Mức lương chuyên gia cao cấp ở bậc 3 sẽ nhận được tương đương với hệ số 10 nên đồng nghĩa với mức lương lên tới con số 33,4 triệu đồng. Nếu tính theo cách này thì mức lương chuyên gia cao cấp sẽ tăng gấp 3 lần so với thời điểm hiện nay.

Lương thành thu nhập chính nhằm đảm bảo được đời sống

Cũng theo như tờ trình đã đưa ra quy định chế độ nâng bậc lương đối với các cán bộ, công chức, viên chức và cả ở trong lực lượng vũ trang.

Theo đó thì đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và mỗi chức vụ có một mức lương. Nếu tính theo việc cứ đủ 5 năm giữ chúc vụ đó thì sẽ được hưởng thêm 10%.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, không giữ chức vụ lãnh đạo, thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là 2 năm/bậc.

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thì việc cải cách chính sách tiền lương này có mục tiêu nhằm đảm bảo mức thu nhập chính và bảo đảm đời sống cho người lao động cũng như là gia đình họ. Không chỉ vậy cũng sẽ tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.

Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong cuộc đổi mới căn bản của chính sách lần này theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Chính cải cách bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động và qua đó thì đã thực hiện được ở trong chế độ đãi ngộ cũng như khen thưởng một cách hoàn toàn xứng đáng nhằm có thể tạo động lực được trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đề án này sẽ được Trung ương xem xét và dự sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày hôm nay.